تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

هر روز به شوق دیدنت چشـمامو باز میکنم
میبینمت کنارمو رو ابرا پرواز میکنم
آغوش تو خونه ی من، نگاه تو عشق تمام
بودن در کنار تو آرامش محضه برام
ای همه ی هستی من، نیسـتی تو نیستی من
دلیل خوب زندگیم پریزاد زیبای من
این وجود و دل من همه بشه فدای تو
قربون یه لحظه از توجه و نگاه تو
همه ی زندگیمو ، یه جا میدم هدیه به تو
واسه من همینو بس که شدم عاشق تو
ای همه ی هستی من، نیستی تو نیستی من
دلیل خوب زندگیم پریزاد زیبای من
تاب موهای روشنت برده تب و تاب دلم
شیرینی لبای تو برده عقل از هوش و سرم
ای همه ی هستی من، نیستی تو نیستی من
دلیل خوب زندگیم پریزاد زیبای من