تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

عمر من هر روزش با خیالت سر شد
من جهانم با تو فوق العادست
تو کنارم باشی زندگی شیـرینه
پیش تو خوشـبختی خیلی سادست خیلی سادست
زندگیمو که نگاهت به من بخـشیده
کیه جز من که این حال خوب و دیده
زندگی بی تو محاله
بی تو هر لحظه یه ساله
زندگیمو که نگاهت به من بخشیده
کیه جز من که این حال خوب و دیده
زندگی بی تو محاله
بی تو هر لحظه یه ساله
بی تو هر لحظه یه ساله
من نفس هامو همه دنیـامو
پای تو میـدم همه رویـامو
راه خوشـبختی از تو رد میشه
حال خوب من بی تو بد میشه
از نگاه من بهترینی تو
اخرین مقصد رو زمینی تو
با تو کم میشه غم این دنیا
تو چه جذابی مثل یک رویا مثل یک رویا