تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

سرت گرمه حواست نیست خیالت راحته پیش تو می مونم
خیال من که راحت نیست 
چطور این حس و بهت بفهمونم
تو چشمام پر از حسرت دیداره 
همش منتظره از دوری بیزاره
منم دیوونه ساده ی دیوونم 
تو هر کاری کنی بازم دوست دارم
دیوونم یه دیوونه که دنیاش یه زندونه
آخر و عاقـبت عشق و نمی دونه 
نمی دونه نمی دونه
تو دلم آشوبه ظاهرم آرومه 
آخه تا آخر عمر به عشق تو محکومه
پشت هر لبخندم یه غمی پنهونه
لحظه ای خوشحال و لحظه ای داغونه
اینه حس و حالم حاله یه دیـوونه
دیوونم یه دیوونه که دنیاش یه زنـدونه
آخر و عاقبت عشق و نمی دونه نمی دونه نمی دونه