تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

عشقی تو نبـضم میزنی مثل نفس یه خواهـشی
تو خواسته قلب منی ، دوستم دارم
سفارشی ،ــــــ سفارشی عاشقتم ، ــــــ
 سفارشی خاطرخواتم
سفارشی حتی تو خواب
مثل سایه باهاتم
سفارشی به خاطرت بدیـهامو خوب میکنم
می شم یه بی قرار تو دلو عاشق میکـنم
سفارشی اگه بگی جنگلو دریا میکنم
از دل کوه یک پنجره به آسمان باز میکنم
سفارشی هر جا باشی یاد تو مثل بارونه
دوستت دارم سفارشی ،خاطره هات فراونه
دوستت دارم سفارشی ،خاطره هات فراونه