تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

اینجا پیش چشم تو پر از احـساسم 
باور کن این لحظه
دسته منه که انگار رو قاب عکس تو داره میلـرزه
هرشب رو به تنهایی با گریه میـگم اخه دیوونه
اینجا توی این خونه غیر تو هیشگی با من نمیـمونه
عشقم باتو میشه به گزشته بر نگردم
خیلی خستم من یه عمره عاشقی نکردم
یک عمر هرشب با اینکه فقط خوابتو دیدم
غیر از قلبت تو دنیا به جایی نرسیـدم نرسـیدم
هرشب از همین رویا با اینـکه خسـتم 
با اینکه دلسردم
بازم روبه تنهایی انقدر میرم که باتو برگردم
تنها درد من اینه فقط تو رویا برام تسـکینی
هرشب من باتو هستم توی اغوشت اما نمیبـینی
...عشقم باتو میـشه