تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

ناز نکن یکم راه بیا آخه با دل دیوونم
تویی که منو زیر چشمی میپایی اینو که میـدونم
وقتی یواشی نگاه میـکنی تو منو صدا میکنی تو
کجای دلم بذارم آخه این همه دلبریـتو
جونم بگی میدم دیدم اینو که میگم
عشقی جز تو رو من تو دلم راه نمـیدم
دوست داره دلم با تو کار داره دلم
تو نمیدونی خودت بد گرفتاره دلم
جونم بگی میدم دیدم اینو که میگم
عشقی جز تو رو من تو دلم راه نمیـدم
دوست داره دلم با تو کار داره دلم
تو نمیدونی خودت بد گرفتاره دلم
حواسم بهت هست اینو پس بزار به تو بگم
نمیدمت از دست از قصد شدی عشق دلم
اون حالت نگاتو حال خوبتو هواتو پس نمیـدم
مثه تو یکی یدونه انقدر دلبر و دیوونه 
من ندیدمممممم
جونم بگی میدم دیدم اینو که میگم ...