تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:G#m

جانا که شود جان به قرآن تو ای یار
از دستو زبانم چه برآید که توصیف کنم
تار گیسوی تو خم ابروی تو
هی دل غافل که شدم عاشق آن موی تو
جانا که هر جا بروی پا به پایت بروم
قدم بردارمو جان به پایت بدهم
خطری کن تو بشکن بت تنهایی ر
منتی نیست و این جان به جایت بدهم
دریا دل من تویی دنیا دل من
آرامش من تویی تو جانا دل من
دریا دل من تویی دنیا دل من
آرامش من تویی تو جانا دل مننننننن
یک لحظه بخندی بهشتم شوی انگار
من تازه بفهمم بهشتم شود انکار
از لب خندان تو قسم به جان تو
فاش شود برای من خنده ی پنهان تو
دستان تو انگار آرامش محضه
آغوش تو یک دنیای بدون نبضه
جانان دلم باش دنیای خودم باش
من قول دهم راز منو تو نشود فاااااااش
دریا دل من تویی دنیا دل من
آرامش من تویی تو جانا دل مننننن
دریا دل من تویی دنیا دل منن
آرامش من تویی تو جانا دل منننن
دریا دل من تویی
تو جانا دل منننن
دریا دل من تویی
آرامش من تویی تو جانا دل منننـنننننن