تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

اگه چشم تو چشم تو وا نمیكرد دلم طاقت رو به دریا نمیكـــرد
كنارم نبودی كنارت نبــودم 
 اگه دل به دل راه پید انمیكــرد
نباشی تو كه دنیا دنیا نمیشـه بدون تو این زخمه زیبا نمیشـــه
یه احساس آرامشی هست اینجا
 كه تو هیچ آغوشی پیدا نمیشــــــه
نمیتونه زیبایی هارو ببینـــــه كسی كه
 یه لحظه تماشاگرت نیست
باید با چه رویی دعا كرد هر روز با دستایی كه
 سقف روی سرت نیست
تو مثل مسیری به اردیبهشــــتی بهت قول میدم ازت برنگـــــردم
بهت دل سپردم درست از همونـجا كه
 دستای کوچیکتو  لـــــمس كردم
پیام امیدو به گوشم رسونـــدی صدات خاطرم هست سكوتو شكستی
تویی كه شبیه نفس تو هوامی نمیدیدم اما یه عمره كه هستی
مثل یه ستاره كه دنبــاله داره به تنهایی هر شبم دعوتــــی تو
یه جور عجیبی به هم ربط داریم كه ناراحتم وقتی ناراحتی تــو