تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:A

عروسکی عروسکی تو خوشگلو با نمـکی 
 واسه دل عاشقم تکی واسه دل عاشقم تکـــــــی
مجنون عشق تو منم واسه تو به صحرا میـزنم
دختر رویایی تویی اون گل صحـرایی تویی
دیوونتم دیوونـتم همـیشه در بهوونتم 
  عزیز من عزیز من آتیش به قلـب من نزن
عروسکی عروسکی تو خوشگلو با نمکی
  واسه دل عاشقم تکی واسه دل عاشقم تکی
عروسکی عروسکی قشنگتر از شاپرکی 
 واسه دل عاشقم تکی واسه دل عاشقم تـکی
دلموبه هیچکس نمیدم دلتودیگه پس نمیدم نه
 دیگه من عاقل نمیشم من جداازاین دل نمیشم
دستتو بده دستم که عاشق تو هـستم 
 به جز تو نازنینم دل به کسی نبسـتم
عروسکی عروسکی تو خوشگلو با نمکی  ــــــ
    واسه دل عاشقم تکی واسه دل عاشقم تـکی
مجنون عشـق تو منم واسه تو به صحرا میـزنم
دختر رویایی تویی اون گل صحـرایی تویی
چه آتیشی چه آتیشی عروس ناز من میشی 
 بگو نگار من میشی عشق مونـدگارمن میشی  ــــــ