تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

دیگه بشمار سه ، زدی دل منو بردی
این همه دلبریو تو از کجا آوردی؟
دیگه حواسم ، فقط پیش توئه کلا
اگه گفت بهم بزن باهاش ، بهش بگو عمراً
رابطمون خوب با هم و
اون روبراهه منم روبراهم و
به جز یک عشق آتشی
چیزه دیگه نیست تو نگاهمون
رابطمون خوب با هم و
اون روبراهه منم روبراهم و
به جز یک عشق آتشی
چیزه دیگه نیست تو نگاهمون
عهد عشقو با دلت بستم
با یه شاخه گل تووی دستم
اینو فهمیدم که یه لحـظه هم
غیر ممکنه که دور بشیم از هم
عهد عشقو با دلت بستم
با یه شاخه گل تووی دستم
اینو فهمیدم که یه لحـظه هم
غیر ممکنه که دور بشیم از هم
آره لبخنده تو بامزست
دلم دربست بهت وابستست
تا هر وقتی که نفسم میاد و میره
باید از عاشق شدن گفت
وقتی‌ دستات میشه دورم قفل
میچسبی بهم تنم بو تو رو میـگیره
رابطمون خوب با هم و
اون روبراهه منم روبراهم و
به جز یک عشق آتشی
چیزه دیگه نیست تو نگاهمون
رابطمون خوب با هم و
اون روبراهه منم روبراهم و
به جز یک عشق آتشی
چیزه دیگه نیست تو نگاهمون
عهد عشقو با دلت بستم
با یه شاخه گل تووی دستم
اینو فهمیدم که یه لحظه هم
غیر ممکنه که دور بشیم از هم
عهد عشقو با دلت بستم
با یه شاخه گل تووی دستم
اینو فهمیدم که یه لحـظه هم
غیر ممکنه که دور بشیم از هم