تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

یه دلبری دارم مثل یه تیکه الماس
که از عهد شاه عـباس
رسیده به منه دیوونه ی حـساس
قامتشو سروم ندیـده
موی فردار خمیـده
انگاری که چشم و ابروشم
کمال الملک کشیـده
ضرب العجلی برس به دادم
که من دل به تو دادم
که من دل به تو دادم
ضرب العجلی برس به دادم
که قول تو رو من
به این دل دیوونه دادم
تو میخندی و حبه های قند دندونای تو
مخمل ندیده به چشمش مثل جنس موهای تو
همه دنیا رو گشتم عشق برام موعظه کرده
الحق و والانصاف این دفعه معجزه کرده