تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

مهربونم همزبونم عاشق تو من میمونم
عشق زیبا تو رو میخوام تو رو میخوام دلتو
دادی به دنیام تورو میخوام دستتو بزار تو دستام
باهات میام ول نکنی تو این دنیا
قلبمو تنها قلبمو تنها دلم شاده گیر دل تو افتاده
دلتو دادی به دلم ساده چه خوشحاله
کنار تو چه آزاده بدجوری دلم میخوادت