تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

هنوزم عاشقت هستم، هنوزم از تو می خونم
تـمـوم دلخوشیـهامـی، تو ای آرامش جونـم
هنوزم بـا خیـال تو، تـوی آغـوش تو مسـتم
شـب پایانـی عشـقت، سـرآغاز یه بن بسـتم
چقدر گفتم بمون پیشم، چقدر ظالم تو
بی رحمی
به تو گفتم کـه مـی میرم، منو اصـلاً نمی فهمی
یه سـایه تـوی آیـیـنه، کنـار خستگیـهامه
.
طلوع روشـن چشمـاش، همه دلبستگیـهامه
توی آیینه می خندم، ولی اون سایه گم میشه
میاد بـارون تنهـایـی، می باره اینور شـیـشـه
چقدر گفتم بمون پیشم، چقدر ظالم تو بی رحمی
به تو گفتم کـه مـی میرم، منو اصـلاً
نمی فهمـی