تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

توی خواب و بیداری
پرم از امیدواری
وقتی تو هوامو داری
لحظه هام بی تردیده
بوی خوشبختی میده
دست توی دسـتام میذاری
روزامون خوبه شب هامون خوبه
وقتی که هسـتی کنارم
فردامون خوبه آره دنیامون خوبه
چیزی با تو کم ندارم
وقتی که هستی کنـارم