تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

تو این روزا تو هر نفس دلم میچرخه دست به دست
نگو نمیدونی که دلم واسه تو میزنه نفس نفس
عاشقتم هنوزم بگی بسوز به پات میسوزم
تا روزی که بخوای بیای چشم به راه تو میدوزم
بیا دستتو بده به دستم که دل به عشق تو بستم
نمیدونی که این روزا تو چه حال و روزی هستم
از وقتی رفتی تو خونه دل منه که میگیره بهونه
سر به سر دلم نذار که بی تو دیگه شده دیوونه
تورو دوستت دارم میخوام که بذارم
 به پای توهرچی که دارم
سر رو شونت میذارم برای چشای تو من بی قرارم
تورو دوستت دارم میخوام که بذارم
 به پای توهرچی که دارم
سر رو شونت میذارم برای چشای تو من بی قرارم
تو این روزا تو هر نفس دلم میچرخه دست به دست
نگو نمیدونی که دلم واسه تو میزنه نفس نفس
عاشقتم هنوزم بگی بسوز به پات میسوزم
تا روزی که بخوای بیای چشم به راه تو میدوزم
بیا دستتو بده به دستم که دل به عشق تو بستم
نمیدونی که این روزا تو چه حال و روزی هستم
از وقتی رفتی تو خونه دل منه که میگیره بهونه
سر به سر دلم نذار که بی تو دیگه شده دیوونه
تورو دوستت دارم میخوام که بذارم 
به پای توهرچی که دارم
سر رو شونت میذارم برای چشای تو من بی قرارم
تورو دوستت دارم میخـوام که بذارم 
به پای توهرچی که دارم
سر رو شونت میذارم برای چشای تو من بی قرارم