تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

تو همینقدر که میخوای منو خوبه بازم
واسه تو مردن و مردن کار هر روزه واسم
تو که میخندی دلم آخ دلم میره واست
به نظرت حال دلم بالاخره خوب میشه یا نه
دل مغرور تو عاقل میشه و جور میشه با من
آخ من که واست هر کاری میکردم
همش دور تو میگردم بگو دوسم داری یا نه
آخ که قربونت برم من الهی الهی الهی
چی میشه که فقط منو تو بخوای بخوای الهی
پیش پای من بذار بیا مثل من ببار
بیا دیگه معلومه اصاً کجایی
تو که میبینی حالمو چرا نیستی توی فالم و
تو که میدونی چقدر دوست دارم و
فقط میخوای عذاب بدی آدمو
دلت نمیسوزه دیگه واسم و
تو که میبینی چشممو تا صبح واسه تو نوشتم و
میدونی که چقد دوست دارم ، دستمو ول نکن
بیا دیگه بحث نکن بیا دست دست نکن
من واسه تو میمیرم عزیزم بهم شک نکن
(آخ که قربونت برم من الهی الهی الهی
چی میشه که فقط منو تو بخوای بخوای الهی
پیش پای من بذار بیا مثل من ببار
بیا دیگه معلومه اصاً کجایی