تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

هر گوشه ی این شهر تو را دیدم و صد اه کشیدم
 چشمان تو را من به رخ ماه کشیدم    ــــــ
یک عمر گذشت و دل تو با دل ما راه نیامد 
 یک نه به زبان گفتو گفتو کوتاه نیامد
گر سر بزنی دم نزنم دوستت دارم
گر دل بکنی دل نکنم دوستت دارم
از تو فقط این خواب و خیالات مرا بس 
 دیوانه ی دیوانه منم دوسـتت دارم   ــــــ
کجایی تو که سمت این خانه مسیرت نیست 
تو میدانی کسی شبیه من اسیرت نیست
تاب ندارم بی قرارم ــــــ 
از بخت بد اما هوای ما دلپذیرت نیست
.... گر سر بزنی
....هر گوشه این شهر
.... گر سر بزنی