تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

مثه شعرای کتاب مدرسه 
همه ی حرفاتو از بر میـدونم
قصه هایی که میخوای بگی بمن 
روزی صدبار تو کتابا میخونم
وقتی پای عاشقی میون میاد 
همیشه صحبت غصه و غمه
کوچولوی خوش زبون بمن بگو 
همهی حرفها چرا مثل همه
(تو میگی بدون من دنیا برات زندون تنگه
  من میگم بگو عزیزم تو دروغاتم قشنگه)2
روزای اول که داغ عشقمـون 
واسم از فرداو پس فردا میگی
واسم از یه خونه ی گرم وکوچیک
  واسم از بازی بچه ها میگی
ولی فردا میدونم چی پیش میاد 
آخر کتاب یجور همیشه
همه ی بهانه ها مثل همه همه ی عشقا
 یجور تموم میشه
(تو میگی بدون من دنیا برات زندون تنگه
 من میگم بگو عزیزم تو دروغاتم قشنگه)2