تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

وقتی که عشق آروم شبیه برف    ــــــ
                            
میشـینه روت ساکت بدون حرف
                     
حس میکنی دنـیا قشنگـتره
                
اما بدون این روزا میگذره
                            
یادت نره از یاد میره حرف
           
یاد نره کوتاه عمر برف
                      
بعد از سکوت طوفان کمین کرده
                 
این زندگی خودخواه و نامرده
        
وقتی همه دنبال فرصتن
         
عشقا دیگه سرد و موقتن
                       
جایی که عشق بازی آدماست
                        
عاشق شدن یه زخم بی صداست
                            
یادت نره از یاد میره حرف
           
یاد نره کوتاه عمر برف
                      
بعد از سکوت طوفان کمین کرده
                 
این زندگی خودخواه و نامرده