تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:A#m

یه ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﻩ هی ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﺕ ﺗﻨﮓ میشه
حاﻟﻢ ﺧﻮﺑﻪ میخوام کناﺭ ﺗﻮ عالی ﺷﻪ
میدوﻧﻢ هستی ﻭ ﺗﻮ بامنی همیشه
ﻭلی میخـوام که ﺍﯾﻦ ﺍحساس ما ﺭسمی شه   ــــــ
یه چند روزه که من حس عجیبی دارم
حالم خوبه فقط عوض شده افـکارم
یه احـساس داره توی دل من میگه
که عاﺷﻖ ﺷﺪم و  ﺑﺪﺟﻮری  دوست دارم
من کنارت خوبه حالم تویی دار و ندارم)
تو رو تنها نمیذارم
تو همیشه باش کنارم واسه تو بی قرارم
2x(آخه من دوست دارم
خودت میدونی من کنارت آرومم
واسه تو میگذرم حتی من از جونم
تا دنیا دنـیاست من با تو میمونم
همیشه با توام قدرتو میدونم
...من کنارت خوبه حالم