تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

میدونم تو هم دلت یه جایی گیـره
آره یه وقتایی دل تو هم می گیـره
پس کمی با دل من تو مهربون باش
نذار این دل روی دست تو بمیـره
من داغونو تو بازم رو به راه کن
تو بخند تو دلم آتیشی به پا کن
بذار از این شب و این غما جدا شم
یکمی به حال امـشبم نگاه کن
منو بازیچه‌ی این کوچه‌ی بارونی نکن
منو دست این شبا نده واسم کاری بکن
عزیزم جون خودت تو دلمو خالی نکـن