تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

بی تو هرگز نمیخوام به آرزوهام    برسم
با تو عمری میتونم به هرچی میخوام میرسم
های الریم وارده
اوموتلارن کالـده
گیتی یارم کالدم شیمـدی سن سیزیم بن
با تو جون میـگیرم دوتا چشمهام جاته
همه ی عشق من اون دو تا چشـماته
بی تو هرگز با تو عمـری
سن ده اصلا
سن سیز اصـلا
راضی بشو به بودنم
بدون که عاشقت منم بی تو میمـیرم
چک اوزلدیم دلی گیبی بوحسرتیم
یاک آل بنی گل گر حالیمی
نمی دونی چی می کشم از
دسته تو توی هم دقایقم       ــــــ
ببین هنوز به عشق تو عاشـقم
و همون آدمه سابـقم