تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

به من تکیه کن حواست کجاست
هنوز عاشقی هنوز عاشـقم
غماتو به من بگوووو ووووو ووو
با دلتنگیا عذابم نده
مثل اون روزا فقط با خودم از عاشق شدن بگو
گریه نکن ستاره من یه روز تموم میشه فاصله ها
حوصله کن عزیز دلم ما رو به هم می رسونه خـدا
نیمه شبا که دستا ما بازم بلند میشه رو بخدا
اشکای ما کوتاه نمـیاد بگـووو بگو  بگو بخـدا
تا تب می کنم تو دق می کنی
تا تب می کنی میمیرم برات
 ما پشت همیم هنوووووووز
یروز میرسه که دور از غما کنار منی کنار توام ـــــ
نگاتو به شب ندووووز
گریه نکن ستاره من یه روز تموم میشه فاصله ها
حوصله کن عزیز دلم ما رو به هم می رسونه خـدا
نیمه شبا که دستا ما بازم بلند میشه رو بخدا
اشکای ما کوتاه نمـیاد بگووو بگو بگو بخـدا