تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

از واژه ها خسته شدم بذار یکم سکوت کنم
بدتر از این عذابی نیست که تو خودم سقوط کنم
وقتی که با بودن تو تموم نمیشه مشکلم
دیگه چه فرقی میکنه چجوری رد شی از دلم
چجوری رد شی از دلم
وقتی که حرف قلب من بجایی راه نمیبره
حرفامو از چشام بخون سکوت ما قشنگ تره
حرفامو از چشام بخون شاید ســـکـــوت یکار کرد
شاید یه تصویری بشه برای این روزای سخت
برای این روزای سخت
وسعت تنهایی من از بی قراری بیشتره
ولی روزای خوب و بد هرجوری باشه میگذره
منم یه گوشه با خودم حرف میزنم بجای تو
احساس من که چیزی نیست تلف بشه به پای تو
تلف بشه به پای تو