تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

طرف تو بودم وقتی حرف پشتت زیاد بود
یه دفعه مات موندم رفتی تو گوشم صدات موند
حالمو بد کردی حال تو که بد نیست ، نه نیست
هی معرفتت این بود میگی تو رو یادم نیست
با بقیه خوبی عشق تو آدم نیست
رفتی و دیوونه ت مونده با سردرداش
این صورت غمگین ریش سفید کم داشت
کی وسط دعوا بغلت میکرده
کی مثل پروانه دور تو میگشت هی
این همه دیوونه کی باهات می مونه
جز من دیوونه ، من دیوونه
خوبه حالت روبراهه زندگیت یا نه
من که زندگیم پات رفت
دوری از من ولی مثل قبلا
تو دلم جات هست اگه زندگیم پات رفت