تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D#m

کاش همه آدمای شهر
حسمو میفهمیدن حالمو میپرسیدن
کاش تورو پیش خودم میدیدم
زل میزدم تو چشمات باز با تو میخنـدیدم
تورو با حسم روحمو عمرمو جونم
با رگو قلبمو خونم دوس دارم
تورو با قلبم با تمام وجودم
یجوری که نبودم دوس دارم
دوس دارم که ببیـنمت
منو آروم آروم بشونی تو دلت
دوس دارم با تو بخندم
دلمو بیشتر به تو ببندم
دوس دارم ببیـنمت
همین حالا همین دقیقه
دوس دارم یه شب دیگم
تموم شهرو با تو بچرخم
دوس دارم که ببیـنمت
منو آروم آروم بشونی تو دلت
دوس دارم با تو بخندم
دلمو بیشتر به تو ببندم
دوس دارم ببیـنمت
همین حالا همین دقیقه
دوس دارم یه شب دیگم
تموم شهرو با تو بچرخم