تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C

من از ایران من از تبار خورشیدم
از همین خاک به قله دنیا رسیدم
اگه بدی فقط تو موج مثبت تو
فرصت در ها رو نمی بنده
گذشته ها رو یاد بسپارو
چشم بدوز به آینده
مثل باد قدم به سمت قله ها بردار
کاری نداره
تو این راه کنارتن هفتاد میلیون ستاره
پیروزی به دست نمیاد همیشه به سادگی
هر شکست یه تجربست توی مسیر زندگی
اگه داری یه رویا از ساختن یه دنیا
امروز از جات پاشو
از میون مرد ها کسی میمونه فردا
که تغییر داده دنیاشو