تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

از من تو خیالت جمع تا هر جا بخوایی هستم 
من خسته نمیشم تا وقتی به تو دل بسـتم
خوشحالی هر روزو من با تو شروع کردم 
تنهایی دنیامو با تو رو به رو کردم
خوشبینه خوشـبینم به روزای آیندمون 
خوشـبخته خوشبخـتی یه دریا یه دنیا یه آسـمون
خوشبینم خوشبینم به روزای آینـدمون 
خوشـبخته خوشبخـتی یه دریا یه دنیا یه آسـمون
من عاشق این عشقم وابسته به چشـماتم 
تا وقتی تو دنیـامی تا همیشه همـراتم
روشن شده فردا مون دلچسبه همه دنیا
خوشـحالی و دلگرمی همـسایه شده با ما
خوشبین خوشبینم