تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

تو داری گریه میکنی صدای هق هقت میاد
لبای لرزونت میگه زندگیتو دادی 
به باد مگه من نگفته بودم
که وقتی رفتی برمیگردی وقتی قدره دستای من
رو میفهمی برمیگردی 
اما نمیدونم چرا با اینکه دل رو بازی گرفـتـی
چشمامو بستم چیزی نگفتی 
از من گذشتی
باور نکردم دنیامو باختم سکوت کردم
اما دلم هنوز که هنوزه پیشه تو گیره
هنوزم بی تو شبام میمیره میمیره میمیره
با اینکه دل رو بازی گرفــتــی چشـمامو بسـتم
چیزی نگفتی از من گذشـتی
باور نکردم دنیامو باخـتم     سکــوت کردم