تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

شیشه ی احساسم عاشق سنگت شد
تو شکستی قلبشو اما دلتنگت شد
هر طرف میچرخم بعد تو بن بسته
تو نمیفهمی چه دردی داره چون قلبت
هنوز نشکسته
وایسا بگم قول میدم طولش ندم درد دلو
کوتاه بگم
آخرین حرفامو دوست دارم لب دریا بگم
وایسا بگم
وایسا بگم روزاشو ول کن 
میخوام از گریه ی شب ها بگم
رک نبودم وقتشه بغضامو بی پروا بگم
وایسا بگم
عشقه اون که روی گونه هام سر میخوره میره
آدم اون روزی که اشتباه عاشق شه میمیره
وایسا بگم قول میدم درد دلو کوتاه بگم
وایسا بگم  وایسا بگم
وایسا بگم قول میدم طولش ندم درد دلو
کوتاه بگم
آخرین حرفامو دوست دارم لب دریا بگم
وایسا بگم
وایسا بگم روزاشو ول کن
 میخوام از گریه ی شب ها بگم
رک نبودم وقتشه بغضامو بی پروا بگم
وایسا بگم