تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

من هنوز باور ندارم انگار اینجایی کنارم
قبول کن باورش سخته اینکه من جایی ندارم
توی رویاهای پاکت دیگه حرفی نزن ساکت
قول میدم که هیچوقت سبز نشم سر راهت
نگو نمیشه حتما همیشه یه راهی هست
نگو عاشق نمیشم باز عشق فقط یه ناحیست
تو قلب آدما که گاهی میخوره تو در و دیوار
راه درمونشم اینه ساحل و بارون و سیگار
نگو نمیشه حتما همیشه یه راهی هست
نگو عاشق نمیشم باز عشق فقط یه ناحیست
تو قلب آدما که گاهی میخوره تو در و دیوار
راه درمونشم اینه ساحل و بارون و سیگار
یه شبه بزرگ شدم سردی نگاهت یادمه
مگه میشه از ذهنم بره روزی که از دست دادمت