تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

یک گل سایه چمن سایه چمن
تازه شکفته تازه شکفته
نه دستم بش میرسه بش میرسه
نه خوش میفته نه خوش میفته
مستم مستم مستم، تیغت بریـده شستم
مستم مستم مستم،ـــــ  تیغت بریـده شستم
بیا بریم قبله کوتی قبله کوتی
قالی کنیم فرش قالی کنیم فرش
حوریای سرخ و سفید سرخ و سفید
منقل پر تش منقل پر تش
مستم مستم مستم، تیغت بریـده شستم
مستم مستم مستم،ـــــ تیغت بریـده شستم
بیا بریم شاهچراغ شاهچراغ
عهدی ببندیم عهدی ببندیم
هرکدوم عهد بشکنیم عهد بشکنیم
کمر نبندیم کمر نبندیم
مستم مستم مستم، تیغت بریده شستم
مستم مستم مستم، تیغت بریده شستم