تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

تورو دیدمت انگار  دلم مات نگات شد
چشمات قانون جذبه  مرز آرزوهام شد
یه چند شب میشه چشمام ندارن خواب راحت
روزا هی وقت و بی وقت دلم تنگ میشه واست
یه لحظم شک نکردم به احساسی که دارم
به قلبی که امانت به دستت میسپارم
میخوام تورو داشته باشم و
راهی جز این نداشته باشم
راهی نداشته باشیم
که بخوایم از همدیگه جدا  شیم
یه چند شب میشه چشمام ندارن خواب راحت
روزا هی وقت و بی وقت دلم تنگ میشه واست
یه لحظم شک نکردم به احساسی که دارم
به قلبی که امانت به دستت میسپارم