تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:G#m

آخرش وارد بازیات شدم
فکر نکن کیشم کردیو مات شدم
شکست غرورم بعد تو
هیچی نگو دیگه
ببین چه جوری دلو سوزوندی
میبینی کارو کجا کشوندی
هیچی نگو دروغات بسه
عشق تو فقط ،ـــــ  هوسه   حالم بده)
باشه تو خوبیو من آدم بده
برگردو منو عذابم نده
بچه بازیات واسم دیگه بسه
2x(دیگه بسه
من به زور رو پامم وایمیستم ولی تو فکر تو نیستم
پا گذاشتم رو احساسم   رو احـساسم
من ، نمیفهمم منطق تو  نبودم من آدم تو
نمیخواد بگی حرف توـــــ حرف  تو    حالم بده