تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

قول بده نمیره از یادت قولات
 که هیچ وقت بحث رفتن نشه
چون اندازه کل دنیا میده خندت مزه
بیخیال حرف مردم
بیخیال هرچی که پشتمون میگن
با اینکه مغزم میگه نمونم
به حرف دلم گوش میدم
تو همه چیت فرق داره حتی ادا و اطوارت
نمیخوام ازم دور بشی یه قدم 
آخه دوریت درد داره
تو همه چیت فرق داره حتی ادا و اطوارت
نمیخوام ازم دور بشی یه قدم 
این دیوونه رو تنها نذارش
میترسم نباشی بری تنها شم یه عالمه 
فکر تو همه جا کنارمه
آخه فرق داری تو با همه
آره فرق داری تو با همه
یه شکل دیگه است اون خندیدنت
ترسناکه یه روز هم ندیدنت نری و یهویی نبینمت
تو همه چیت فرق داره حتی ادا و اطوارت
نمیخوام ازم دور بشی یه قدم آخه 
دوریت درد داره
تو همه چیت فرق داره حتی ادا و اطوارت
نمیخوام ازم دور بشی یه قدم
 این دیوونه رو تنها نذا رش 2 بار)