تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

نمیدونم همزبونم ، که کدوم حرف تورو آزرد
یا کدوم ترانه ی من تورو مثل گلی پژمرد
نمیدونم نمیدونم که چی گفتم تو شنیدی
چه خطایی سر زد از من
که تو از من دل بریـدی
اگه روزی تو نباشی بین ما راهی نباشه
نمیدونم کی میتونه که برام مثل تو باشه
اگه روزی تو نباشی یا بری از من جداشی
نمیدونم تو میتونی عاشقی دوباره باشی
این پرنده ی دل من ـــــ ، نمیتونه پر بگیره
تورو میخواد در کنارش بالو پر از سر بگیره
آخه حیفه پر نگیره پشت ابرارو نبینه
حیفه اینجا تک و تنها
تو قفس بی کس بشینه