تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

روز و شب به یاد عشقت ای یار
هم صدای گریه و بارانم
رفته ام ز یادت اما ای عشق تا ابد به یاد تو میمانم
عشقت را رها نکردم  دست از پا خطا نکردم
جز اسمت صدا نکردم   تا ناز تو را خریـدم
دل از هر کسی  بریدم   عشق دیگری ندیـدم
خورشیدی شدی که هر روز  من دور سرت بگردم
زیبایی این جهان را  در چشمت خلاصه کردم
جانا با تمام دنیا  از عشق تو گفته بودم
افسوس عاشقم نبودی  از یاد تو رفته بودم