تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

ریتم 2/4
بیا تو خودت بیا تو
فقط تو بیا پهلوی من نگاتو صداتو
لباتو میخوام برای من بیا تو پهلوی من
نگاتو میخوام با من صداتو دوست دارم
ریتم 4/4 رومبا
تیکه تیکه کردی دل منو سر به سرم نزار 
دیگه دیگه میخوامت
تیکه تیکه بردی دل منو در به درم کردی 
تو رو تو رو میخوامت