تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

دستم تودست یاره      قلبم چه بی قراره
به به به به چی میشه امـشب
بارون اگر بباره چه شاعرانه
یه چترخیسو  دریا کناروپرسه های عاشقانه
زل میزنم به چشمای مستت
سرروی شونت میگذارم بی بهانه
میخوامت  ـــــ خانومم    ـــــ  با عـشقت  ـــــ آرومم 
میخوامت ـــــ خانومم
با عشـقت   آروم  آ روم   آرومم