تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

وقتی باد آروم آروم موتو نوازش میکنه
طبیعت وجودتو انقدر ستایش میکنه
وقتی که یواشکی خواب به سراغ تو میاد
برای داشتن چشمای تو خواهش میکـنه
این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم
این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم
این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم
این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم
وقتی شب فقط میاد برای خوابیدن تو
خورشید از خواب پا میشه تنها واسه دیدن تو ـــــ
وقتی که چشمه حریصه واسه لمس تن تو
یا که پیچک آرزوشه بشه پیـراهن تو
این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم
این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم
این همه عاشق داری چطور حسودی نکـنم
این همه عاشق داری چطور حسودی نکـنم
وقتی هر پرنده به عشـق تو پـرواز میکنه ــــــ
عشق تو حتی طبـیعتو هوس باز میکــنه
وقتی تو قلب خدا این همه جا هست واسه تو
چرخ گردون واسه تو گردشو آغاز میکـنه
این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم
این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم
این همه عاشق داری ـــــ  چطور حسودی نکنم
این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم