تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:A

مــــن توی جاده ـــــ  آزادم
دیگه کسی روآزارنمیده ــــــ   فـــریادم
صدای بادتوی گوشم اینوحس میکنم
همه چی شده فراموشم اینوحس میکنم
چقدر تنها چقدر ســـردم دیگه نمی خوام برگردم
آخه همه چی خوبه همه چی خوبه
همه چی اینجا خوبه
مــــــن توی جاده قدم میزنم
خاطرات خوب وچه ساده رقم میزنم
صدای بادتوی گوشم اینوحس میکنم
همه چی شده فراموشم اینوحس میکنم
چقدر تنها چقدر ســـردم   دیگه نمی خوام برگردم
آخه همه چی خوبه همه چی خوبه
همه چی اینجا خوبه