تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

منه بی تو یه چتر و نم نم بارون و چشـمات
تو نیستی و همش با گریه میشه گونه هام خیس
تا فهمیدی که وابستت شدم گذاشتی رفتی
نه این دیوونه بی تو زندگی کردن بلد نیست
تو بی معرفت سوزوندی آرزومو از قصد
هنوز فکر و خیال تو نرفته توسرم هست
بدون تو نمیخوام اسمون بارون بباره بباره
بدون تو زنده با مردم هیچ فرقی نداره نداره
تورفتی بعد تو ازهمه آدما بریـدم بریـدم
به جون تو یه لحظه بعد تو خوشی ندیـدم ندیـدم
دوباره کنار هم میچینم خاطراتو
یادم میفته هی از ته دل خندیدناتو
تو رفتی ولی بدون این نبود راه و رسمش
بیا برگرد عزیزم که دیگه رسیده وقتش
تو بی معرفت سوزوندی آرزومو  از  قصد
هنوز فکر و خیال تو نرفته توسرم هست
بدون تو نمیخوام اسمون بارون بباره بباره 
بدون تو زنده با مردم هیچ فرقی نداره نداره
تورفتی بعد تو ازهمه آدما بریـدم بریـدم
به جون تو یه لحظه بعد تو خوشی ندیـدم ندیـدم