تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

مث تو جایی ندیدم  چقد تنهایی کشیدم
  ـــــ من آخر قصه رو میدیـدم 
تا حالا شده یک بارم  ـــ  تو بهم بگی دوست دارم
ــــ   من جز تنـهایی چی دارم
ـــــ اگه بد بودم واست 
 ـــــ اگه قلبم زود جا زد
 ـــــ   دیگه میرم  خیالت راحت 
چشات خیره به ساعت شد 
 ـــــ دیگه وقت رفتن شد 
  ـــــ حیف عشقی که با تو حرومم شد 
 جـنونه عشق تو عین جـنونه
ـــــ هرکی میاد نمیمونه
ـــــ هرکی میاد نمیتونه
من اینم زندگی کردم با تو
ـــــ هرکی که خواست بشه جا تو
ـــــ کو برسه بشه تا تو
ــــــ از چشمات  افتادم
 ـــــ از وقتی  ـــــ دل دادم
ـــــ حق دارم بهت وابسته شم
ـــــ    میدونی ـــــ بری چی میکشم
جـنونه عشق تو عین جـنونه
 ـــــ هرکی میاد نمیمونه
 ـــــ هرکی میاد نمیتونه
من اینم زندگی کردم با تو
ـــــ هرکی که خواست بشه جا تو
ـــــ کو برسه بشه تا تو