تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

از امشب زندگیت میشه همونی
که تو میخواستی پیگیرت نباشم
هزار بار بهت گفتم این بار میرم
ولی امشب باید جدی جداشم
دیگه وقتی که تنها میری جایی
کسی سوهانه اعصابت نمیشه
دیگه نیستم که روبروت بشینم
غذاهات دیگه هناقت نمیشه
نمیدونم چقد باهاش ایاغی
نمیدونم پیشش میشـینی یا نه
وقتی زل میزنی امشب تو چشـماش
بگو عکسه منو میبینی یا نه
آهای عشقه جدیده هستی من
بگو اصلا تو دوسش داری یا نه
وقتی بعضی شبا دلش میگیـره
بگو سر به سرش میذاری یا نه
نه نفرین میکنم از هم جدا شین
نه از خدا میخوام امشب بمیری
فقط دستایه عشقه من ظریفه
مبادا دستشو محکم بگیری
باید منو ببخشی بابته
تمومه دروغایی که بهت نگفتم
بی مهریایی که بهت نکردم و
بی محلیایی که بلد نبودم
یه لحظه گوش کن میرم ولی تو
قسم بخور که تصمیمت همین بود
الان بدجوری داغونم عزیزم
منو یادت بیار حقه من این بود
میدونم هستی من بودی یک عمر
ازم چیزی به عشقت گفتی یا نه
از امشب که سرت رو شونه هاشه
یه ذره یاد من میفـتی یا نه
خدافظ بارو بندیلم رو بسـتم
ولی میدیدمت یک لحظه ای کاش
دیگه جدی دارم میرم عزیزم
تو رو خدا مواظب خودت باش
آهای عشقه جدیده هستی من
بگو اصلا تو دوسش داری یا نه
وقتی بعضی شبا دلش میـگیره
بگو سر به سرش میذاری یا نه
توهم با گریه هاش گریت میگیره
توهم با خنده هاش میخندی یا نه
اگه چیزی رو که دیدم رو دیدی
توهم چشماتو روش میبندی یا نه
نه نفرین میکنم از هم جدا شین
نه از خدا میخوام امشب بمیری
فقط دستای عشقه من ظریفه
مبادا دستشو محکم بگیری