تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

تو اون کوه بلندی که سرتا پا غروره
کشیده سر به خورشید  غریب و بی عبوره
تو تنها تکیه گاهی  بـــرای خستگی هام
تو می دونی چی می گم  تو گوش میدی به حرفام
به چشم من به چشم من تو اون کوهــــــی
پر غروری بی نیازی با شکوهی
طعم بارون بوی دریا رنگ کوهـــــــــــی
تو همون اوج غریب قله هایی
تو دلت فریـاد اما بی صدایــــــــــــــی
تو مثل قله های مه گرفته
منم اون ابر دلتنگ  ــــــ    زمسـتون
دلم می خواد بذارم سر رو شونت
ببارم نم نم دلـگیر بـارون
تو اون کـوه بلندی که سرتا پا غروره
کشیده سر به خورشید غریب و بی عبوره
تو تنها تکیه گاهی بـــرای خستگی هام
تو می دونی چی می گم تو گوش میـدی به حرفام