تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

فرشـته اومدی از دور  چطوره حال و احوالت
یکم تن خسته را هی غبـاره رو پرو بالت
فرشـته اومدی از دور  ببین از شوق تابیدم
می دونستم میای حالا  تورو من خواب می دیدم
چه خوبه اومدی پیـشم تو هسـتی این یه تسکینـه
چقدر آرامشت خوبه چقدر حرفات شیـرینه 
فرشـته آسمون انگار خلاصس تو دو تا بالت
تو میـگی آخرش یک  شب میان از ماه دنبـالت
میای میری نمیمونی تو مال آسمونایی
زمین جای قشنـگی نیست برای تو که زیـبایی
تو میری آره میدونم نـمی گم که بمون پیشـم
ولی تا لحظه رفتن یه عالم عاشقت میشم