تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

من فقط  عاشق اینم حرف قلـبتو بدونم
الکى بگم جدا شیم تو بگى که نمیتونم
من فقط عاشق اینم بگى از همه بیزارى
دوسه روز پیدام نشه تاببینم چه حالى دارى
من فقط عاشق ایـنم عمرى از خدا بگیـرم
انقدر زنده بمونم تا به جـاى تو بمـیرم
من فقط عاشق اینم روزایى که با توتنهام
کارو بار زندگیـمو بزارم براى فردا
من فقط عاشق اینم وقتى از همه کلافم
بشینم یه گوشه دنج موهاى تو رو ببافم
عاشق اون لحظه ام  که پشت  پنـجره بشیـنم
حواست به من نبا شه دزدکى تو رو ببیـنم
من فقط عاشق ایـنم عمرى از خدا بگیـرم
انقدر زنده بمونم تا به جاى تو بمـیرم
من فقط عاشق اینم عمرى از خدا بگیـرم
انقدر زنده بمونم تا به جـاى تو بمـیرم