تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

تو این فکر بودم که با هر بهونه
یه بار آسمونو بیارم تو خونه  ــــــ ـــ
حواسم نبود که به تو فکر کردن
خود آسمونه خود آسمونه
تــــــو دنــیــــای ســـــردم 
بــه تـو فــــکر کردم
که عطرت بیـاد و بپیچه تو باغـچه    ــــــ ــــــ
بیایو بخندی تا باز خنده هاتو
مثل شمعـدونی بذارم رو طاقچه
ــــ به تو فکر کردم به تو آره آره
ــــ به تو فکر کردم که بارون ببـاره
ــــ به تو فکر کردم دوباره دوباره
ــــ به تو فکر کردن عجب حالی داره
تو و خاک گلدون با هم قومو خویـشین
منو بادو بارون ـ رفیق صمیـمی   ــــ ــــ 
از این برکه باید یه دریا بسازیم
یه دریا به عـمق یه عشق قدیـمی
دوست داشــتـــم         بـــــــا
تمــــــام وجــــودم
عزیزم هنوزم تو رو دوست دارم    ــــ ــــ 
الهی همیشه کنار تو باشم
الهی همیـشه بمونی کنـارم
ــــ به تو فکر کردم به تو آره آره
ــــ به تو فکر کردم که بارون ببـاره
ــــ به تو فکر کردم دوباره دوبـاره
ــــ به تو فکر کـردن عجب حالی داره