تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

تموم فکر و ذکرم پیش چشماته
منو چجوری عاشق خودت کردی ــــ ــــ ــــ 
هـمین که پاتو از در میزاری بیـرون 
پی بهونه ام که زود برگردی ــــ 
تو میری و منم چشمامو میبـندم 
نمیزارم رو چیزی غیر تو واشه
میخوام که آخرین تصویر تو ذهـنم
تا وقتی تو میایی عکـس خودت باشه
عشق من آرومم
حالا که دستای تو توی دستامه
عشق من قلب تو ــــ 
تموم چیزی که از دنیا میخوامه
عشق من بعد از این
هرچه بشه که کنارت میمونم بازم
عشق من تو دنـیا
من هیچ کسی رو اینجوری نمیخواسـتم
همین تو ازم حالم رو میپرسی
دیگه هر دردی رو من بی اثر میـشه
نفس های تو میپیـچه تو گوشم
نفس های عمیـقم بیشتر میـشه
عشق من آرومم
حالا که دستای تو توی دستـامه
عشق من قلب تو
تموم چیزی که از دنیا میخوامه
عشق من بعد از این
هرچه بشه که کنارت میمونم بازم
عشق من تو دنـیا
من هیچ کسی رو اینجوری نمیخواسـتم