تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

چه عشقی چه شوری چه وقتی چه گاهی
چه بخت بلندی چه ماهی چه ماهی
چه  حـال عجیبی چه چشمان مسـتی
چه خوش تر در دل من نشسـتی نشسـتی
تو اول تو آخر بهاری خزانی
که در وصف نیایی همـانی همانی
این همه ناز میکنی من به فدای ناز تو
ساز بزن برای من رقص کنم  به ساز تو
عجب مه جبینی عجب ماه رویی
خدایا چه حالی چه راز مگویی
چه کردی تو با  من که اینگونه مسـتم
چه کردی چه کردی مه خود پرسـتم
این همه ناز میکنی من به فدای ناز تو
ساز بزن برای من رقص کنم به ساز تو